Hur påverkar organisationsformen "ideell förening" budgetarbetet?
: en kvalitativ undersökning i Allsvenska fotbollsföreningar

 • Ola Olsson
 • Jonathan Thornström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera budgetering i ideella föreningar. För att göra det har vi använt en kvalitativ metod och genomfört sju intervjuer i fyra olika fotbollsföreningar. Vår tanke är att skapa förståelse genom att röra oss mellan teorin och empirin och vi har således en abduktiv forskningsstrategi.

  Ämnet till denna uppsats är mycket aktuellt med tanke på den nyuppkomna trenden att Allsvenska fotbollsföreningar visar allt större underskott. Detta kan få stora konsekvenser om det fortskrider och måste därför stoppas. Första steget är att göra en mer realistisk budget.

  Slutsatserna som dras av detta arbete tyder på att det inte är hur budgeten läggs utan hur man arbetar utifrån den lagda budgeten, som påverkar vilket resultat man får i slutändan. Det empiriska materialet tyder på att organisationsformen inte har någon inverkan för hur arbetet med budget bedrivs. Utan att det är föreningens storlek som har betydelse.

  Denna uppsats bidrar till ökade kunskaper kring ämnet budget i Sveriges föreningsliv samt till ökad förståelse för hur budget används i ett inte helt vanlig organisationsform som det ej heller bedrivits särskilt många studier kring förut. Man kan hitta nya användningsområden för kommunikation och samordning inom föreningarna och därför tycker vi att budget är en intressant del av det ekonomiska arbete föreningarna bedriver. Denna uppsats hoppas väcka ett intresse för fortsatta studier och arbete kring ämnet.

  Tilldelningsdatum2012-mars-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Göran Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • budget
  • allsvenska fotbollsklubbar
  • ideell förening

  Citera det här

  '