Hur påverkar utdelningar företagsvärde?
: en kvantitativ studie av utdelningsfrekvenser på Nasdaq och New York Stock Exchange

 • Philip Nilsson
 • Adam Scheutz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Utdelningar är ett relativt välkänt och utforskat område men ingen accepterad förklaring till dess påverkan på företagsvärde finns och tidigare studier tyder på att forskare till stor del har kommit fram till olika resultat. Men forskning kring utdelningsfrekvensernas betydelse och dess påverkan på företagsvärde är begränsad vilket leder oss in på ett område som är relativt outforskat. Syftet med detta arbete är att kvantitativt undersöka om utdelningsfrekvenserna påverkar ett företagsvärde.

  Undersökningen baseras på de två amerikanska listorna Nasdaq och New York StockExchange. För att göra studien så aktuell som möjligt grundar sig undersökningen på observationer mellan 2009 och 2013 och innehåller totalt 11 144 observationer. Bolag på den amerikanska marknaden använder sig av främst fyra utdelningsfrekenser: årliga,halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Slutligen finns det de bolag vars ledning beslutat att inte tillämpa utdelning som en av sin policy. Samtliga fem av dessa är inkluderade i studien. All data har samlats in via databasen Datastream och samtliga statistiskaberäkningar har gjorts i SPSS. Fyra hypoteser skapades med grund från agentteorin, Miller och Modiglianis (1961) artikel om utdelningarnas irrelevans, bird in hand och prospektteorin.

  Resultatet av undersökningen blev att den utdelningsfrekvens som resulterade i det högsta företagsvärde var kvartalsvis utdelning, vilken även är den frekvens som bolagen tillämpar mest. En summering av medelvärdena påvisar att månadsvis utdelning uppvisar det lägsta företagsvärde medan regressionsanalysen visar på att årsvis utdelning gav det sämsta resultatet på företagsvärdet.

  Genom hela resultatet kunde det med flera olika tester påvisas att kvartalsvis utdelning var den signifikant bästa utdelningspolicyn.

  Tilldelningsdatum2014-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • utdelningsfrekvenser
  • företagsvärde
  • tobin´s q

  Citera det här

  '