Hur påverkas undervisningssituationen efter genomförd pedagogisk läs- och skrivsvårighetsutredning?

 • Kerstin Hedin Ekberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med mitt arbete var att undersöka vilka möjligheter och hinder som uppkommer i undervisningen efter genomförda pedagogiska läs- och skrivsvårighetsutredningar och vad det är som påverkar att undervisningssituationen inte alltid förändras till det bättre efter en sådan utredning.

  Vidare ville jag undersöka vilka skillnader respektive likheter utredare, undervisande lärare och förälder upplever när det gäller möjligheter respektive hinder i samband med behov av förändring i undervisningssituationen.

  I litteraturdelen redogör jag för dokument som styr skolan nationellt och internationellt. Vidare redogör jag för hur olika forskare ser på läs- och skrivsvårigheter, vilka dess orsaker är samt vad som bör ingå i en utredning - kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Dessutom följer en redogörelse för olika typer av åtgärder i samband med läs- och skrivsvårigheter.

  Studien var kvalitativ med åtta intervjuer, tre föräldrar, tre klasslärare och två specialpedagoger. Resultatet visade att elevernas sinnestämning förändras positivt efter genomförd pedagogisk läs- och skrivsvårighetsutredning. Intervjupersonernas svar angående möjligheter att påverka på undervisningssituationen skiljer sig åt. Specialpedagogernas möjlighet att förändra upplevs som större än övriga två intervjugrupper. Pedagoger och föräldrar angav skifte av lärare som hinder för att undervisningssituationen ska förändras, det angavs att mycket information om den enstaka eleven går förlorad. Även lärares bemötande av elever och lärares sätt att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter upplevs som hinder.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '