Hur ser man bråk?
: en studie om visuella representationer av bråk

 • Miranda Rampe
 • Patricia Tuvesson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I denna studie undersöker vi matematiklärares olika synsätt utifrån deras erfarenheter kring visuella representationer och aspekter av bråk. Lärare intervjuades om en uppsättning problem som deras elever fick lösa, vilka var de metoderna som användes. Vi undersöker därav även om det finns några samband mellan klassresultaten och matematiklärarnas olika synsätt. Tre olika teorier användes som ramverk vid både metodövervägandet och analysen; Fyra utvecklingsstadier vid inlärning med representationer, fem aspekter av bråk och pedagogical content knowledge. Resultaten visar att det finns likheter och skillnader i deltagande lärares synsätt. Några likheter var att alla deltagande lärare finner visuella representationer att vara ett användbart hjälpmedel vid utveckling av elevers förståelse samt att de alla uttrycker en större bekantskap med aspekten del-helhet jämfört med de övriga aspekterna. Några skillnader mellan lärarnas synsätt var att de har olika inställningar till huruvida bråk uppfattas som svårt för eleverna men också i vilken utsträckning visuella representationer ska användas i årskurs 9. Vid analys av klassresultaten finner vi några samband där eleverna har svårare för uppgifter med areamodeller som inte är indelade i lika stora delar, uppgifter med tallinjer och uppgifter där eleverna ska uttrycka sig med ord. Lärarnas kommentarer till detta är att eleverna saknar förståelse för den matematik som ska användas och att eleverna på så sätt använder en felaktig metod. Lärarna kommenterar även att vissa uppgifter i studien kräver en större begreppsförståelse vilket påverkar elevernas resultat på uppgifterna.

Tilldelningsdatum2019-jan.-23
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)
 • Matematik (101)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • bråk
 • visuella representationer
 • representationsformer
 • fem aspekter av bråk
 • lärares synsätt
 • lärares resonemang
 • begreppsförståelse

Citera det här

'