Hur ska vi orka?
: en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagning

  • Mira Larsson
  • Ida Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskor på akutmottagning har ett stort ansvar och arbetssituationen är ofta krävande. I situationer som anses krävande, hotfulla eller till och med farliga aktiveras stressystemet i hjärnan. För att minska risken för stress behövs det ägnas mer uppmärksamhet åt exponering av stress framför allt inom akutsjukvård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagning. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design. Studien bygger på nio vetenskapliga artiklar och har sökts fram via strukturerade blocksökningar i tre olika databaser samt via en manuell sökning. Artiklarna granskades utifrån HKR’s granskningsmall och analyserades med hjälp av Fribergs analysmodell. Resultat: Resultatet presenteras under fyra huvudkategorier; överbelastad akutmottagning, ledningens betydelse, oförutsägbara händelser och omgivningens betydelse samt nio underkategorier; för högt flöde av patienter in på akutmottagningen, för få sjuksköterskor och läkare i förhållande till antalet patienter, för många utmanande arbetsuppgifter och krävande besökare, avsaknad av stöd från ledningen, dålig finansiering från ledningen för vidareutbildning och lön, vanligt med våld på akutmottagningen, ingen tid för återhämtning och oförutsägbara händelser, stressig och påfrestande arbetsmiljö och dåliga relationer mellan kollegor. Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras studiens kvalitet utifrån fyra trovärdighetsbegrepp; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras tre huvudfynd; överbelastad akutmottagning orsakat av för högt flöde och resursbrist, sjuksköterskor blir skyldiga att utbilda sig vidare på sin fritid och vanligt med våld på akutmottagning
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Fransson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Akutsjukvård
  • arbetsrelaterad stress
  • erfarenheter
  • kvalitativ litteraturstudie
  • sjuksköterskor

Citera det här

'