Hur sker samverkan mellan förskola och förskoleklass?
: en fallstudie om pedagogers syn på samverkan

 • Anna Kreutzfeldt
 • Marie Ring

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En kvalitativt inriktad fallstudie som syftar till att undersöka hur samverkan sker samt belysa pedagogers syn på samverkan i övergång mellan förskola och förskoleklass. Tidigare forskning visar på att skilda traditioner, lokalernas placering och olika läroplaner utgör en komplexitet kring samverkan. Förskoleklassen beskrivs ofta som ett gränsland mellan två traditioner, och omges av en osäkerhet kring tillhörighet. Det ställer krav på samverkan och problematiken berör om pedagoger har samverkansformer i tillfredställande utsträckning. Studien visar att pedagogerna upplever samverkan som viktig, men en uppgivenhet uttrycks över få tillfällen till möten och avsaknad av tid till att sätta sig in i varandras verksamheter. De beskriver brist på samverkansformer, samt att ansvar läggs på enskilda pedagoger till att skapa tillfällen. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med pedagoger aktiva i respektive verksamhet, och resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

  Tilldelningsdatum2014-mars-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngela Friberg (Handledare) & Marie-Louise Hjort (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • förskola
  • förskoleklass
  • skola
  • traditioner
  • samverkan
  • samarbete
  • samspel
  • kommunikation
  • kontext
  • sociokulturell
  • vygotskij

  Citera det här

  '