I skuggan av skärmen
: En undersökning av relationen mellan sociala medier, upplevd ensamhet och extraversion

  • Lovisa Bergman
  • Sanna Jonsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I takt med den ökande användningen av sociala medier har det blivit alltmer nödvändigt att förstå vilkenpåverkan dessa plattformar har på människor. Trots att användningen bidragit till större möjligheter attupprätthålla kontakten med andra, är det möjligt att den sociala kontakten online inte kan ersätta verkligasociala relationer och att det kan leda till ökade känslor av ensamhet. Det är dessutom möjligt attsociala medier inte påverkar alla på samma sätt. Tidigare forskning har föreslagit att skillnader i gradenav extraversion kan vara avgörande för hur en individ påverkas av användningen av sociala medier.Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan användning av sociala medieroch upplevd ensamhet och huruvida graden av extraversion modererade det förväntade sambandet.Hypoteserna var att det skulle finnas ett positivt samband mellan användning av sociala medier ochupplevd ensamhet, samt att extraversion skulle fungera som en modererande variabel på så sätt att extrovertaindivider är mer känsliga för användningen av sociala medier i jämförelse med introverta. Ettenkätformulär distribuerades via sociala medier och besvarades av 92 deltagare. Datan analyseradesgenom en interaktionsanalys. Resultatet gav inget stöd för någon av studiens hypoteser. Vi drog såledesslutsatsen att användningen av sociala medier inte ökar människors upplevda ensamhet och attgraden av extraversion inte påverkar hur känsliga individer är för användning av sociala medier. Användningenav sociala medier är således inte så problematisk för ensamhet som det ibland påstås. Idiskussionen presenteras brister med studien, samt förslag på framtida forskning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePer Davidson (Handledare)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • sociala medier
  • upplevd ensamhet
  • extraversion
  • UCLA loneliness scale
  • interaktionsanalys

Citera det här

'