I väntan på ett nytt liv
: En litteraturstudie om personers upplevelser inför en njurtransplantation

  • Terese Asplund
  • Rebecca Christiansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Varje vecka avlider en person i väntan på en transplantation. Personer med kronisk njurinsufficiens tillgodoses med dialysbehandling när njurarnas funktion inte är tillräcklig. En möjlig åtgärd är att transplanteras med organ från en annan person, levande eller avliden. Väntan för att få genomgå en transplantation kan vara lång och påverka personens psykiska, fysiska och sociala tillvaro. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser i väntan på njurtransplantation. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Sökning utfördes i tre databaser och resulterade i tolv utvalda artiklar som kvalitetsgranskades enligt granskningsmall för kvalitativa studier. Induktiv analys utfördes och utfallet blev tre kategorier med sex underkategorier. Resultat: Personers upplevelser i väntan uttrycktes i följande kategorier: att vara tillgänglig, autonomi och delaktighet. Med känslor som; ovisshet, hoppfullhet, begränsad frihet, välbefinnande, känsla av samhörighet och otillräcklig information. Diskussion: Kvaliteten på studien har diskuterats utifrån Lincoln och Gubas (1985) begrepp trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Tre huvudfynd lyftes i resultatdiskussionen: att bli uppsatt på transplantationslistan gav hopp om ett normalt liv, tillgängligheten i väntan gav begränsad frihet och stödet från omgivningen var av stor betydelse. Fynden diskuterades utifrån Ida Orlandos (1961) interaktionsteori, Patersons (2001) perspektivmodell, etik och samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJeanette Johansson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Njurtransplantation
  • patienter
  • upplevelser
  • väntan
  • njurinsufficiens

Citera det här

'