“Ibland får jag vara mig själv”
: Flerspråkiga elevers upplevelser av kulturell och språklig inkludering i skolan

  • Ellen Nordgren
  • Emely Persson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Examensarbetet undersöker ett elevperspektiv på inkluderingsarbetet i skolan. Syftet med studien är att redogöra för hur flerspråkiga elever upplever kulturell samt språklig inkludering i skolan. Detta undersöks genom att deltagarna genomför en kort enskild enkät med frågor kring inkludering av kultur och språk i svenskundervisningen och på skolan. Eleverna genomför därefter gruppdiskussioner i två elevgrupper. Deltagarna består av flerspråkiga elever i årskurs 2. Resultatet analyseras utifrån den sociokulturella teorin Communities of practice som är framtagen av Étienne Wenger, samt diskuteras i förhållande till rådande styrdokument. Resultatet av studien visar dels att eleverna är oeniga i frågan kring om de känner sig inkluderade eller ej, men är eniga om att det till stor del råder en enspråkig norm på skolan. Det framkommer även att eleverna skulle vilja använda sitt modersmål i större utsträckning än vad de får göra idag, då de menar att vissa delar av undervisningen hade underlättats då. De anser dock att inkludering av kultur i undervisningen inte är av lika stor betydelse, utan vill istället fokusera på ämneskunskaper. Vi kan även konstatera att vidare studier behöver genomföras för att kunna dra mer generella slutsatser.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare), Simone Löhndorf (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • flerspråkighet
  • inkludering
  • sociokulturell
  • årskurs 2
  • svenska

Citera det här

'