iCan with iPad
: en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten

 • Josefin Lang
 • Frida Carlberg

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Då den digitala tekniken har en betydelsefull roll i samhället anser vi att det är av stor vikt att den integreras i föreskoleverksamheten, något som även läroplanen för förskolan betonar. Vi har valt att undersöka hur och varför pedagoger i förskolan använder sig av iPaden samt om de ser några möjligheter eller hinder med att integrera den i verksamheten. I litteraturdelen behandlas både teoretiska perspektiv och tidigare forskning releventa för det område som har undersökts. För att få tillgång till pedagogernas erfarenheter och tankar kring iPaden genomförde vi en kvalitativ undersökning i form av ett frågeformulär med öppna frågor. Kontakt upprättades via det sociala mediet Facebook där en intresseförfrågan lades ut på ett forum, iPad i skola och förskola. Sex pedagoger deltog i undersökninge. Ett informationsbrev och frågeformulär skickades därefter ut via e-mail tillpedagogerna. Deras svar bearbetades och analyserades utifrån ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv. Utifrån det material som samlades in, både litteratur och erhållna svar från pedagogerna, kunde vi få svar på våra frågeställningar. Undersökningen visade att de tillfrågade pedagogerna främst använder surfplattan som ett kompletterande verktyg i verksamheten med syfte att underlätta dokumentationen av barns lärande och utveckling. Det framgick även, utifrån undersökningen, att det finns både fördelar och nackdelar med att integrerar iPaden i förskolan.  

  Tilldelningsdatum2014-juni-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • ipad
  • surfplatta
  • ikt
  • pedagoger
  • förskola
  • förskoleverksamhet

  Citera det här

  '