Icke-farmakologiska åtgärder för att förebygga förstoppning hos äldre personer - En litteraturstudie Non-pharmalogical measures to prevent constipation for older people - A literature review

 • Sabina Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Förstoppning är ett av de vanligaste symtomen från mag- och tarmkanalen och att drabbas av förstoppning kan vara en hemsk upplevelse. Tillståndet påverkar personen både fysiskt, mental, socialt och existentiellt, vilket leder till försämrad livskvalité. Syfte: Att beskriva vilka icke-farmakologiska åtgärder som finns för att förebygga förstoppning hos äldre personer över 65 år. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i databaser på Internet och manuellt i referenslistor. Åtta vetenskapliga artiklar inkluderades i studien och dessa analyserades och utformades till ett resultat. Resultat: Olika metoder som ökade fiberinnehållet i kosten kunde öka avföringsfrekvensen och minska användningen av laxermedel. Den metod som var mest effektiv för att förebygga förstoppning var Pajalagröten som innehöll mycket frukt och fiber. Ett adekvat vätskeintag kunde också öka avföringsfrekvensen och minska användningen av laxermedel. Att dricka minst 1500 ml per dygn visade sig vara en adekvat mängd vätska för att förebygga förstoppning. Regelbunden motion påverkade inte avföringsfrekvensen, men för att få starkare bevis för att motion inte kan förebygga förstoppning behöver fler studier göras. Slutsats: Att äta Pajalagröt till frukost och dricka minst 1500 ml per dygn kan förebygga förstoppning hos äldre personer över 65 år.

  Background: Constipation is one of the most common symptom from the intestines and to suffer from constipation can be a horrible experience. The condition affects the person both physical, mental, social and existential, which lead to deteriorated quality of life. Aim: To describe which non-pharmacological measures there is to prevent constipation for older people over 65 years. Method: The study was carried out as a literature review and scientific articles were searched for in databases on the Internet and manual in the articles references. Eight scientific articles was included in the study and these were analysed and designed as a result. Results: Different methods that increased the fibre contents in the diet could increase the frequency of faeces and decrease the use of laxatives. The most effective method to prevent constipation was the Pajala porridge who contents a lot of fruit and fibre. An adequate fluid intake could also increase the frequency of faeces and decrease the use of laxatives. To drink at least 1500 ml each day showed to be an adequate amount of fluid to prevent constipation. Regular exercise didn’t affect the frequency of faeces, but to get stronger evidence that exercise doesn’t prevent constipation more studies need to be done. Conclusion: To eat Pajala porridge for breakfast and to drink at least 1500 ml each day can prevent constipation for older people over 65 years.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '