Icke-kirurgisk behandling vid tandimplantat
: allmän litteraturstudie

 • Emma Appelgren
 • Josefin Henningsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet var att redogöra för icke-kirurgiska behandlingsmetoder vid mukosit och periimplantitsom beskrivs i litteraturen. Litteraturstudien belyser ävenbehandlingsalternativens påverkan på vävnaden vid sjukdomstillstånden mukosit ochperi-implantit. Studien är utförd som en allmän litteraturstudie och innefattar 12vetenskapliga artiklar som bearbetats utefter studiens syfte. Resultatet redovisar sexbehandlingsalternativ, Er:YAG laser, air abrasive, ultraljud, handinstrument,handinstrument i kombination med antibiotika och handinstrument i kombination medklorhexidin. Metoderna är beskrivna både hur de används och vilken klinisk påverkan dehar på vävnaden runt tandimplantat. De förbättringar som visats är viss reduktion avfickdjup, blödning vid sondering (BOP) och vinst av klinisk fästenivå (CAL). Samtligametoder ger positiv effekt, men i olika grad. Ett flertal studier påvisar betydelsen av godegenvård och regelbundna besök för stödbehandling vilket är av betydelse förimplantatens överlevnad och för att undvika progression av sjukdom. Däremot kan detses en begränsning i hur länge resultatet bibehålls i vävnaden.

  Tilldelningsdatum2013-juni-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • mukosit
  • oral hälsa
  • peri-implantit
  • stödbehandling
  • tandimplantat

  Citera det här

  '