Identifiera och förebygga matematiksvårigheter
: Snabbt kartläggningsverktyg och explicit klassundervisning

  • Christina G W Gustafsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie har ett tvådelat syfte. Ett syfte är att jämföra de Nationella Bedömningsstöden (NB) i matematik för förskoleklass och årskurs 1-3 med Number Sets Test (NST), för att se om det kan upptäcka samma elever som behöver extra stöd i sin matematikutveckling. Det andra syftet är att bidra med kunskap om hur lärare utformar stödstrukturer i sin matematikundervisning för att göra den explicit, samt vilken effekt en sådan undervisning har för elever som uppvisar behov av stöd i matematik via test. Bakgrunden till studien är att 1) nationellt finns en kunskapslucka gällande forskning kring snabba och effektiva test i matematik där symbolisk och icke-symbolisk storleksbearbetning uppmärksammas, 2) forskningsstudier visar att ca 20 procent av svenska elever får matematiksvårigheter, och 3) studier visar att en strukturerad och explicit undervisning förbättrar kapaciteten för elever med inlärningssvårigheter.
Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Två förskoleklasser och två årskurs 1-klasser har studerats ingående via klassrumsobservation (bilaga 8, 9) och intervjuer har genomförts med klasslärarna. Eleverna och lärarna har utvärderat Anghileris analysmodell för matematikundervisning. Studiens teoretiska ramverk och analysverktyg utgår från variationsteorin, Vygotskijs proximala utvecklingszon, scaffolding och Foundational Number Sense (FoNS).
Studien visar att NST är jämförbart med NB i att upptäcka elever som är i behov av stöd i matematik, vilket innebär att NST skulle kunna utgöra ett komplement för speciallärare när de kartlägger elever. I studien framkommer fyra framgångsfaktorer gällande explicit undervisning; delaktighet, FoNS, variation av representationsformer och halvklasslektioner i matematik. Den avgörande skillnaden för elevresultaten handlar om elevers delaktighet, att alla elever görs delaktiga i de olika lektionsmomenten samt berörs av lärarens olika stödstrukturer.
Studiens resultat indikerar att skolor kan snabbtesta elever med hjälp av NST, öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att involvera konkret materiel och mer scaffolding i undervisningen, samt låta lärare analysera lektioner med enkla analysmodeller.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Holgersson (Handledare), Lotta Leden (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Subitisering
  • icke-symbolisk och symbolisk representation
  • matematik
  • taluppfattning
  • explicit klassrumsundervisning
  • scaffolding

Citera det här

'