Identitetspolitik och utbildning
: identitetspolitisk ideologi i Lgr11?

  • Elliot Onno

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka identitetspolitikens närvaro inom utbildningen, med specifikt fokus på Lgr11. Med en teoretisk förankring inom sociologin samt en kartläggning av identitetspolitikens empiriska gestaltningar undersöks i uppsatsen om det förekommer några identitetspolitiska teman, föreställningar eller tendenser som skulle kunna betraktas som en ideologi i Lgr11. Metoden som uppsatsen brukat sig av för att undersöka detta är en kritisk ideologianalys med syftet att undersöka om det går att finna spår av en identitetspolitisk ideologi som begränsar och låser fast människan i specifika mönster och handlanden. Studiens resultat visade att det förekommer identitetspolitiska teman, föreställningar och positioneringar inom Lgr11. Dessa drag visade sig som ett skifte till en mer individorienterade utgångspunkt i läroplanen, mindre betoning vid den samhälleliga aspekten av utbildning, ett förändrat kunskapsbegrepp och en allt större fokus på partikulära villkor och intressen. Trots att dessa identitetspolitiska drag gick att observera framstår det inte vara av en sån grad att det går att betrakta som att Lgr11 präglas av en identitetspolitisk ideologi. Manifesteringarna av identitetspolitiken uppfattas vara för svaga och framstår inte begränsa människans handlande och tänkande i den mån som skulle krävas för att betrakta det som en ideologi.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Identitetspolitk
  • Lgr11
  • senmodernitet
  • modernitet
  • ideologi
  • utbildning

Citera det här

'