Idrott och hälsa A en väg till förändring
: En intervjustudie om tio gymnasieelevers upplevda förändring av synen på fysisk aktivitet

 • Tonny Nilsson
 • Claes Arwidsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka om ämnet idrott och hälsa bidragit till ett förändrat synsätt vad gäller fysisk aktivitet hos gymnasieelever och huruvida denna förändring har varit positiv eller negativ. Studien syftar även till att synliggöra vilka huvudfaktorer som har föranlett gymnasieelevernas förändrade eller icke förändrade syn på fysisk aktivitet.

  Den teoretiska utgångspunkt som legat till grund för denna studie är det sociokulturella perspektivet där förändring sker i interaktion med omgivningen. Den forskning som behandlats går in på vad ämnet skall ge eleverna, elevens syn på och påverkan av ämnet samt de inre och yttre faktorer som kan ligga till grund för en eventuell förändring.

  Denna studie baseras på den kvalitativ undersökningsmetoden intervju där urvalet gjordes med hjälp av ”nyckelpersonsprincipen”. Informanterna bestod utav tio gymnasieelever från en medelstor skånsk kommun.

  Studiens resultat visar att sju av de tio informanterna som intervjuades har fått en positiv förändring av sin syn på fysisk aktivitet efter genomförandet av kursen Idrott och hälsa A. De faktorer som påverkade informanterna, antingen positivt eller negativt, var kursens ämnesinnehåll, lärarens förhållningssätt, klasskamrater, kursens tempo samt lektionens schemaplacering.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTony Kajrup (Handledare) & Claes-Göran Wenestam (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Idrottsvetenskap (30308)

  Nyckelord

  • fysisk aktivitet
  • förändring
  • gymnasieelever
  • idrott och hälsa

  Citera det här

  '