IFRS 16 i flygbranschen
: en kvantitativ studie om hur implementeringen av IFRS 16 har påverkat kapitalstruktur och nyckeltal i europeiska flygbolag

  • Emma Carlsson
  • Hanna Rosén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Leasing är idag en av de största finansieringskällorna och i synnerhet för branscher med hög kapitalintensitet. Redovisningen av leasing har länge reglerats av standarden IAS 17 som exkluderar operationella leasingavtal från balansräkningen. Enligt den nya leasingstandarden IFRS 16 måste alla leasingavtal redovisas på balansräkningen från och med den 1 januari 2019. Då leasingavtal måste kapitaliseras förväntas IFRS 16 ge markanta effekter på redovisningen, i synnerhet för kapitalintensiva branscher som flygbranschen. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur kapitalstruktur och nyckeltal har påverkats sedan implementeringen av den nya leasingstandarden IFRS 16. För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod använts där finansiella rapporter från 19 europeiska flygbolag har samlats in. Utifrån de finansiella rapporterna har nyckeltalen skuldsättningsgrad, EBIT, EBITDA och ROA beräknats som sedan har skapat grunden till en statistisk analys. För att svara på syftet har fyra hypoteser formulerats som har testats genom Wilcoxons teckenrangtest och t-test.

Studien bidrar med en tvådelad bild av hur IFRS 16 anses ha påverkat kapitalstruktur och nyckeltal. Resultat som ligger i linje med studiens hypoteser är skuldsättningsgrad samt ROA som ökar respektive minskar mellan räkenskapsåren 2018 och 2020. Det går dock inte att påvisa samma resultat i testen mellan räkenskapsåren 2018 och 2019. Resultaten för EBIT och EBITDA talar emot studiens hypoteser genom att påvisa signifikanta minskningar mellan räkenskapsåren 2018 och 2020. Liknande resultat kan indikeras för EBIT och EBITDA mellan räkenskapsåren 2018 och 2019.

Tilldelningsdatum2021-juni-30
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'