IFRS 16 i Hotellbranschen

 • Sebastian Ennen
 • Milan Bacetic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den internationella redovisningsstandardstyrelsens (IASB) tidigare redovisningsstandard IAS 17, ersattes av IFRS 16 den första januari 2019. Den främsta anledningen till att IFRS 16 skapades var att IASB ville att alla bolags leasingavtal skulle finnas med på balansräkningarna. Detta innebär att operationella leasingkontrakt kommer att behandlas på samma vis som finansiella leasingkontrakt. Tidigare forskning har indikerat att IFRS 16 kommer att ha stor påverkan på framförallt hotellbranschen. Forskningen har däremot inte gått djupare än så eftersom IFRS 16 är en relativt ny redovisningsstandard. Vår studie avser därför att undersöka detta ämne på en djupare nivå och fylla forskningsgapet. Syftet med denna uppsats är att undersöka och förstå huruvida redovisningsprocessen och de finansiella rapporterna påverkas av den nya redovisningsstandarden, IFRS 16 Leasingavtal, i hotellbranschen. Studien har använt sig av den institutionella teorin, mer specifikt tvingande isomorfism och legitimitetsteori för att analysera empiriska data.

   

  Studien antar en kvalitativ forskningsansats och empiriska data har samlats in via semi-strukturerade intervjuer från tre börsnoterade hotellbolag. Därtill har dokument från praktiserande revisorer, redovisningsorganisationer och interna dokument från respondenterna använts i studien.

   

  Vår studies resultat visar att IFRS 16 bidrar till att redovisningssystem, insamling av operationella leasingkontrakt, kostnader, nyckeltal, budgeteringsprocess och transparensen påverkas. Vår studie har även bidragit till att fylla det forskningsgap som uppmärksammades i problematiseringen ovan, genom att komma fram till nya insikter om IFRS 16 påverkan på redovisningssystem och finansiella rapporter i hotellbranschen.

  Tilldelningsdatum2019-sep.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMaria Bengtsson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '