IFRS i ett nötskal
: en kvalitativ studie om anledningar till att svenska bolag väljer IFRS frivilligt

 • Sofie Ståhl
 • Sara Cululejevic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den internationella redovisningsstandarden, IFRS, är ett aktuellt och populärt ämne. Påståendet grundar sig på den ökade internationella handeln som gör att IFRS är väl behövd för internationell harmonisering. IFRS är ett redovisningsregelverk som bolag och intressenter kan ta del av för att jämföra och därmed besluta vilka bolag som är värda att investera i. Den ger ett gemensamt språk som börsnoterade bolag är tvingade till att använda medan onoterade bolag frivilligt väljer att använda. I tidigare studier har indikerats att bolag har både fördelar och nackdelar med tillämpningen av IFRS. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bolagen som väljer att byta till IFRS och anledningarna bakom besluten.

  Forskningsstudien antar en kvalitativ ansats och undersöker vilka fördelar och nackdelar med IFRS som anses finnas bland svenska onoterade bolag. Data till studien samlades in på tre sätt för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Den primära datainsamlingen utfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Sekundärt skickades enkäter med öppna frågor ut. Datainsamlingen kompletterades även med externa och interna dokument. Datatriangulering användes för att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten av data.

  Resultatet av studien tyder på att en stor fördel med IFRS är just att redovisningsstandarden är applicerbar i hela världen vilket gör jämförbarhet över landets gränser möjlig. Vidare har det av studien även framkommit att upplysningskraven och standarderna i IFRS anses vara många och komplicerade. Slutligen fann studien att om fördelarna är större än nackdelarna så kommer bolaget med största sannolikhet att byta redovisningsstandarden. Författarnas åsikt är, med utgångspunkt i institutionell teori samt legitimitetsteori, att fler bolag kommer att tillämpa IFRS frivilligt.

  Tilldelningsdatum2019-okt.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMaria Bengtsson (Handledare) & Caroline Pontoppidan (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • ifrs
  • international financial reporting standards
  • implementering
  • redovisningsprinciper
  • k3
  • redovisning

  Citera det här

  '