IKTs påverkan på revisorns hållbara arbete
: itifrån Triple bottom line teorin

 • Oscar Olofsson
 • Kevin Ketteridge

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hållbarhet är ett viktigt koncept i dagens samhälle där TBL teorin blivit allt mer använd av företag. TBL teorin är uppdelad i tre perspektiv, people, planet och profit. Digitaliseringen av revisionsbranschen har på senare tid genomgått stora förändringar. Informations och kommunikationsteknologier (IKT) är ett område inom digitalisering som används flitigt inom revision. Frågan om IKT påverkar revisorns hållbara arbete utifrån TBL teorin har vi inte funnit någon forskning om. För att undersöka syftet med studien har en kvantitativ ansats applicerats och data har samlats in via en webbaserad enkätundersökning vilket revisorer och revisorsassistenter på olika revisionsbyråer deltagit i. Enkätens frågor formulerades utifrån den beroende variabeln revisorns hållbara arbete och den oberoende variabeln IKT. Enkäten undersökte även fyra kontrollvariabler. Resultatet från studien visar på att IKT har en positiv påverkan på revisorns hållbara arbete. Inga kontrollvariabler påverkar sambandet mellan IKT och revisorns hållbara arbete. Dessutom anser revisorer att people, planet och profit är viktiga begrepp och arbetar mycket med samtliga. Profit anses dock vara viktigast och planet anses vara minst viktig. Tidsramen för att slutföra studien och revisorernas högsäsong har begränsat enkätens svarsfrekvens. Detta är något som framtida forskning bör ha i åtanke för att kunna undersöka ämnet ytterligare.

  Tilldelningsdatum2020-nov.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTorsten Andersson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • hållbarhet
  • ikt
  • triple bottom line
  • revisorns hållbara arbete
  • people
  • planet
  • profit

  Citera det här

  '