Images i Balans
: revisionsprofessionens images och dess attraktivitet

 • Katarina Lundeslöf
 • Malin Lundqvist

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Revisionsprofessionen images är sedan länge ett omdiskuterat fenomen. Genom denna studie önskades det att kartlägga hur images påverkar uppfattningar om professionen och dennes attraktivitet. Syftet med studien var att undersöka revisionsprofessionens images samt hur dessa images påverkar nya inträdandes uppfattningar om professionen. Dessutom syftade studien till att undersöka hur revisonsprofessionens images påverkar professionens attraktivitet. Detta resulterade i följande frågeställning: Hur påverkar revisionsprofessionens historiska images nya inträdandes uppfattningar om professionen och dennes attraktivitet?

  För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen genomfördes en kvantitativ studie i två olika faser, i första fasen utfördes en dokumentanalys och i andra fasen en enkät. Dokumentanalysen gjordes på tidningen Balans framsidor som publicerades under perioden 1975-2014. Enkäten skickades ut till 196 svenska revisionsstudenter, varav 66 stycken besvarade enkäten. Dokumentanalysen och svaren från enkäten har bearbetats statistiskt.

  Studiens resultat tyder på att revisionsprofessionens images förändrats över tiden. Nya inträdandes uppfattningar om professionens anses även påverkas av professionens interna och externa images. Dessutom anses images påverka nya inträdandes uppfattningar om huruvida de anser revisionsyrket vara en attraktiv arbetsplats. 

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJennifer Emsfors (Handledare), Timurs Umans (Handledare) & Torbjörn Tagesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionsprofession
  • image
  • uppfattningar
  • attraktivitet

  Citera det här

  '