IMPRO - elevers upplevelser kring inkludering

 • Felix Brånemo

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att ta reda på om det finns det en koppling mellan inkludering och lärande för fem intervjuade IMPRO - elever.

  Arbetet börjar med att ge en översikt av tidigare forskning kring inkludering och lärande samt skolans påverkan. Det teoretiska ramverket som används i detta arbetet är det sociokulturella.

  Med hjälp av kvalitativa intervjuer intervjuades fem stycken elever på en medelstor gymnasieskola i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades och resultaten från de intervjuade eleverna tematiserades efter vad eleverna valde att ta upp i intervjuerna.

  Elevernas upplevelser kring deras tid som IMPRO elev på gymnasiet är stommen i detta arbete. De teman som eleverna tog upp och var mest framträdande var: elevernas syn på sin situation och bakgrund, olika anpassningar, lärarens påverkan samt specialpedagogens roll.

  Dessa olika teman påverkar på olika sätt elevernas upplevelser och resultat. Ett övergripande tema som är återkommande i samtliga teman är inkludering. Inkludering är framträdande dels i samtliga elevers bakgrund på grundskolan på olika sätt men även i deras gymnasiestudier, även här på olika sätt. De olika anpassningar som görs främjar i elevernas fall, oavsett om de är i det ordinarie klassrummet eller inte, inkludering.

  Eleverna sammanfattar det som att flexibilitet, lärarens upplägg samt läraren som viktiga faktorer för att lyckas med sitt IMPRO ämne.

  Tilldelningsdatum2017-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Hneriksson (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • gymnasieskolan
  • impro
  • inkludering
  • introduktionsprogrammen

  Citera det här

  '