In the Name of God
: en studie om hur religiösa budskap kommer till uttryck i hårdrockstexter

 • Martin Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om hur religion kan användas samt komma till uttryck i hårdrockstexter. Undersökningen har skett genom analys av åtta olika låttexter, som belyser olika aspekter av religionen. Analysen tog fasta på texternas religiösa budskap, användandet av eventuella religiösa metaforer samt hur texterna kan ses som en del av en religiös mångfald. Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk utgångspunkt. Som teori valdes Rodney Starks ”fortlevnadsteori” som utgår från den ”rational choice”-teoretiska modellen. Resultatet av undersökningen visade på en stor bredd av budskap. I ett av fallen kunde en vädjan om att börja tro på Gud uttydas, i två andra fanns en underton av varning för destruktiva sekter, två av texterna kritiserade kristendomen utifrån två olika aspekter och slutligen fanns två texter med ett direkt sataniskt och individualistiskt budskap. Direkta religiösa metaforer förekom endast i två texter. Vad gäller den religiösa mångfalden kunde man konstatera att texterna i flera fall kan vara ett uttryck för detta. Detta gäller inte minst i en tid då privatreligiositet sakta utkonkurrerar den organiserade, traditionella religionen och med tanke på de närmast religiösa känslor som musiken kan väcka hos lyssnaren. Detta förklaras genom att tron finner nya sätt att nå ut till människor, vilket även är relaterat till hur samhällsmönstret förändras.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZenita Johansson (Handledare) & Mats Bergenhorn (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Religionsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Religionsvetenskap (60303)

  Nyckelord

  • hårdrock
  • musik
  • textanalys
  • kristendomen
  • satanism
  • religionskritik
  • fundamentalism

  Citera det här

  '