Individanpassad läsundervisning
: - ur fyra mellanstadielärares perspektiv

 • Frida Nilsson
 • Fanny Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att ta reda på hur några mellanstadielärare ser på och säger sig arbeta med en individanpassad läsundervisning. Vi utgår, i studien, ifrån en sociokulturell syn på lärande, vilket innebär att elever lär genom kommunikation och samspel med andra. Vygotskijs teori om ”den proximala utvecklingszonen” är också något som vi tar avstamp i. Teorin handlar om att med hjälp av någon på en högre kunskapsnivå kunna ta sig an utmanande uppgifter och därmed komma vidare i utvecklingen. Metoden för vår undersökning är intervjuer med lärare på fältet. Intervjuerna har vi sedan transkriberat, analyserat och diskuterat. Resultaten visar att de intervjuade lärarna ser på en individanpassad läsundervisning på olika sätt och säger sig även använda olika metoder för att tillgodose elevernas förutsättningar och behov.

  Tilldelningsdatum2016-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • individanpassning
  • läsundervisning
  • kunskapsnivå
  • inlärningsstilar
  • vygotskij

  Citera det här

  '