Individanpassning och elevinflytande
: En jämförelse mellan Serbiens och Sveriges skoldokument

 • Amanda Miljkovic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta är en jämförande studie mellan Serbien- och Sveriges skoldokument där fokus ligger på att undersöka hur de båda länderna ser på individanpassad undervisning. Arbetet är framför allt en kvalitativ textanalys, men en kvalitativ observation har genomförts för att visa typiska klassrumssituationer i de båda länderna. I studien följer en kartläggning på tidigare forskning som visar på att det finns kunskapsluckor inom området. För att underlätta för läsaren har den teoretiska delen strukturerats utifrån en samhälls- och skolnivå. Samhällsnivån utgår från Anthony Giddens förklaring gällande det moderna samhället och Zygmunt Baumans förklaring gällande det senmoderna samhället. Skolnivån ger en förklaring på Michel Foucaults maktbegrepp, Lev Vygotskij gällande sociokulturellt perspektiv och Jonas Aspelins förklaring på det relationella perspektivet.
I resultat och analysdelen görs en tolkning av de båda ländernas skoldokument och observationstillfällena som visar på att Serbien lärare har en maktposition innehållande ett förtroende och tillit från eleverna. Vid en granskning av läroplanen i Serbien framkommer det hur individens frihet och rättigheter är betydelsefulla men inte i samma utsträckning som i den svenska.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Serbien
 • Sverige
 • elevinflytande
 • individanpassning
 • det moderna samhället
 • det senmoderna samhället
 • lärarprofession

Citera det här

'