Individuella utvecklingsplaner - en studie av ett utvecklingsarbetes förberedelse

 • Catharina Bengtsson
 • Maria Toft Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete handlar om hur förberedda rektorer i en utvald kommun anser att deras skolor är, inför det att lagen om individuella utvecklingsplaner (IUP) träder i kraft den 1 januari 2006. Vår undersökning har omfattat intervjuer med nio rektorer och en ut-bildningschef. Intervjusvaren visar att skolorna befinner sig i tre skilda faser något som visar hur olika förberedda skolorna är inför den nya lagen om IUP.

  Slutsatsen vi har kunnat dra av vårt undersökningsmaterial är bland annat att en av nio grundskolor i den undersökta kommunen har implementerat IUP. Två andra sko-lor har använt sig av IUP-material i något eller några utvalda skolår. Resterande sex skolor har ingen erfarenhet av arbete med IUP.

  I detta arbete beskriver vi också processen från IUP som förslag till slutlig lag. Vi har även valt att studera områdena ledarskap och utvecklingsarbete eftersom de är fak-torer som kan påverka förberedelsearbetet med IUP.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '