Individuella utvecklingsplaner i särskolan – En kvalitativ intervjustudie med arbetslag, och deras syn på IUP

 • Lena Eliasson
 • Mia Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hösten 2004 började rektorsområdena i undersökningen tala om att utforma ett material som kunde användas i verksamheten för personal, föräldrar och elever. Materialet skulle även gå att använda vid kvalitetsredovisning, till politiker, av verksamheten i särskolan. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie inspirerad av aktionsforskning och med etnografisk ansats, gällande hur personalen i särskolan tycker att en Individuell utvecklingsplan ska se ut, vad den ska innehålla och vad den ska användas till.

  Som teoretisk utgångspunkt valdes Giddens och Helldins syn på individualisering. Även Persson och hans teorier kring specialpedagogik som tvärvetenskapligt forskningsfält lyfts fram.

  På rektorsområdena valdes fokusgrupper ut för diskussioner. Undersökarna fungerade som moderatorer, vilket innebar att de hade en frågeguide med sig som diskuterades. Under diskussionerna antecknade moderatorerna gruppens mening i de frågor som rektorsområdena ansåg viktigast. Efter de tre träffarna som genomfördes fick respondenterna möjlighet att ge sina synpunkter. Slutligen sammanställdes en lista över de kategorier som båda rektorsområdena ansåg viktigast.

  Gruppens mening var att IUP materialet ska innehålla små utvecklingssteg från födseln och upp till gymnasiets slut, samt en dokumentation över den pedagogiska verksamheten. Den ska följa särskolans kursplaner och kunna anpassas efter eleven. IUP materialet ska tydliggöra verksamheten för föräldrar, elever och personal. Den ska underlätta utvärdering av insatser som gjorts. Trots att undersökningen endast genomförts på två rektorsområden anser vi att resultatet kan användas som riktlinjer av andra särskolor som ska påbörja utformning av IUP material eller som redan har påbörjat utformningen.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '