Industrihampa
: En kvalitativ studie angående attityder till en växtbaserad dryck tillverkad av industrihampa

  • Fanny Gartz Levin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Klimatförändringar är ett faktum, och den globala livsmedelsproduktionen står för 25 – 30 % av de totala utsläppen. För att minska utsläppen krävs det stora förändringar i samhället. För den enskilda individen kan ett minskat intag av animaliska livsmedelsprodukter göra stor skillnad för miljö och klimat. För att lyckas med detta krävs det en attitydförändring och ökad kunskap bland konsumenter i samhället. Syftet med studien är att undersöka konsumenters attityder och intresse för en svenskodlad hampadryck. Relevant litteratur och teori användes för att få en ökad förståelse av människors matval och preferenser. Fokusgrupper användes som metod för att öka förståelsen för konsumenters attityder kring olika faktorer av hampadrycken. Urvalet baserades på heterogena grupper med olika kön, ålder och utbildning för att få en bredare diskussion. Studien resulterade i fyra olika teman som fokuserar kring hampadrycken. Allt handlar om smaken, Intresse och medvetenhet för svenskt, Marknadens mervärde och Attraktivt med tydligt innehåll. Dessa fyra olika teman hjälper till att få en helhetsbild av konsumenters kunskap och medvetenhet, och även vad som efterfrågas på marknaden, ur ett konsumentperspektiv. Människan är en komplex varelse och det finns många aspekter att ta hänsyn till vid förändringar,inte minst maten och måltiden. Sammanfattningsvis kan man se ett stort intresse och medvetenhet kring hållbara matval bland konsumenter, och en stark vilja att förändra sitt ätande för en bättre miljö. 

Tilldelningsdatum2021-juli-26
OriginalspråkSvenska
HandledareKarin Höijer (Handledare) & Maria Nyberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)

Nyckelord

  • hampa
  • hållbar konsumtion
  • svensk råvara
  • fokusgrupp
  • attityder

Citera det här

'