Inflytande under fritidshemmets mellanmål
: En studie med fokus på barns perspektiv

  • Johannes Tillgren-Ström
  • Robert Nilsson Ahlberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien har varit att undersöka barns inflytande under mellanmålet i fritidshemmet. Frågor som ställts i studien har fokuserat på hur barn ser på sitt inflytande och vilka faktorer som möjliggör eller begränsar barns inflytande under mellanmålet. Studien har intagit ett barndomssociologiskt perspektiv och genomförts med inspiration av etnografisk ansats. Empirin har samlats i en grupp lågstadieelever vid sju tillfällen genom deltagande observation samt fältanteckningar genom samtal med barnen. Empirin har tolkats, kodats och analyserats genom en tematisk analys för att skapa och presenteras genom sex kategorier Barns syn på inflytande i samspelet med andra barn, Barns initiativ till inflytande, Barns egna utsagor, Lärarens närvaro, Lärarens avvägande av barns behov och Läraren som informatör av regler. Kategorierna har delats in i två huvudteman, Barns perspektiv samt Lärarens förhållningssätt. Studiens resultat lyfter fram aspekter av begränsningar av barns inflytande, där lärarnas regler är välkända för barnen men de förstår sällan varför de ska följas. Det finns utrymme för barn att få inflytande över reglerna men barnen är sällan medvetna om eller införstådda i hur den formen av inflytande kan möjliggöras. Studiens resultat kan bidra till att ge insikt i hur barn upplever sitt inflytande under mellanmålet samt vilka faktorer som möjliggör och begränsar barns inflytande.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Westlund (Handledare), Christoffer Dahl (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • inflytande
  • barns perspektiv
  • lärarens förhållningssätt
  • fritidshemmet
  • mellanmålet

Citera det här

'