Information, stöd och förtroende
: En litteraturstudie om vad närstående önskade i mötet med sjuksköterskan i en akutsituation

 • Marie Hjalmarsson
 • Emmy Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: När en akutsituation uppstår och en person blir medvetandesänkt sker mötet oftast tillsammans med närstående. Sjukhusmiljön för närstående kan upplevas skrämmande och obehaglig. Situationen för närstående kan bli energikrävande och mötet med sjuksköterskan blir centralt. Syfte: Syftet var att beskriva vad närstående till en medvetandesänkt person i en akutsituation önskade i mötet med sjuksköterskan. Metod: En litteraturstudie baserad på 17 kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Artiklarna lästes noggrant igenom och granskades utifrån Röda Korsets Högskola granskningsmall. Resultat: Resultatet analyserades och sammanställdes utifrån innehållet och tre kategorier bildades: Information. Närstående önskade få skriftlig, muntlig och kontinuerlig information från sjuksköterskan för att delaktighet skulle uppfyllas. Stöd. Närstående önskade stöd av sjuksköterskan för att finna styrka och mod att hantera akutsituationen. Förtroende. Närstående eftertraktade ett möte med sjuksköterskan som innebar närvaro, visat intresse samt någon som lyssnade. Slutsats: Sjuksköterskan måste utveckla sin förmåga att göra alla möten positiva för närstående. Närståendes önskemål i vården måste uppfyllas och göras till ett naturligt inslag i omvårdnaden runtomkring patienten.

  Tilldelningsdatum2012-mars-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Margereth Björklund (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • akutsituation
  • möte
  • närstående
  • sjuksköterska
  • önskningar

  Citera det här

  '