Ingen lektion utan lek
: leken samt pedagogernas roll för den matematiska förståelsen under grundskolans tidigare år

 • Carina Eriksson
 • Elizabeth Wemmert

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi vill med denna rapport synliggöra om det finns fördelar med att arbeta med matematiklek under grundskolans tidigare år. Syftet är att undersöka om pedagoger använder sig av lek i undervisningen samt om leken kan främja elevers förståelse och kunskap i grundskolan inom ämnet matematik.

   Hur fem filosofer förhåller sig till lek i undervisningen kommer vi att behandla under litteraturgenomgången samt förklara vad lek är och vilken betydelse leken har i utbildningen. Eftersom arbetet handlar om ämnet matematik samt om pedagoger kan använda sig av lek som en metod i matematikundervisningen har vi även beskrivit tidigare forskning om det ämnet.

   Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med frågeformulär. Sju pedagoger har medverkat i insamlandet av datamaterialet till vår empiri. Svaren vi fått är skriva med pedagogernas egna ord och vidarebefordrade till oss genom e- mail.

   Vårt resultat visar att pedagogerna ställer sig positivt till lek som en undervisningsform i ämnet matematik. Alla kunde se vilka fördelar leken kan bidra till matematikutvecklingen för den enskilda eleven och alla svarade att de använder sig av lek i sin matematikundervisning, emellertid olika mycket.

  Tilldelningsdatum2014-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • matematik
  • lek
  • matematiklek
  • grundskolan
  • lågstadiet
  • pedagoger
  • matematikdidaktik

  Citera det här

  '