Inkluderande förskola - Förskollärares erfarenheter och upplevelser i mötet med alla barn

 • Frida Gunnarsson
 • Sandra Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte har varit att undersöka förskollärares erfarenheter av en förskola som är anpassad till alla barn. Det har även undersökts hur etablerade olika begrepp är i den dagliga verksamheten såsom normalitet, avvikande beteenden, barns olikheter samt inkludering. Studien har utförts genom sex kvalitativa intervjuer med förskollärare på två förskolor i Skåne. Resultatet och analysen av intervjuerna visade på att begreppen normalitet och olikheter är väl använda samt reflekterande i den dagliga verksamheten. Vid samtalet kring barns avvikande beteenden talade informanterna hellre kring barn i behov av särskilt stöd. Den empiriska undersökningen visar att begreppet inkludering, var för informanterna ett okänt begrepp som de inte gav en detaljerad beskrivning av men som de flesta ändå reflekterade kring. Forskarna resonerar i enlighet att inkludering är något man bör arbeta utifrån i skolans verksamhet för att kunna nå målet en skola för alla barn. Kan förskollärarnas ovetskap kring begreppet bero på begreppets frånvaro i Lpfö 98 som är förskollärares närmsta riktlinjer i deras yrkesroll? En möjlighet är att resultatet varit annorlunda ifall begreppet varit synligt i läroplanen för förskolan.

  Tilldelningsdatum2009-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '