Inkluderande undervisning
: En del av samhällskunskapens kärninnehåll av demokrati och delaktighet?

  • Daniel Månsson
  • Annie Zerge

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Inkludering och demokrati är två ständigt närvarande begrepp i skolans värld. Utmärkande för just samhällskunskapsämnet är att en del av ämnets syfte i läroplanen handlar om just delaktighet och demokratiska värderingar. Diskussionen om dessa begrepp tenderar enligt vår uppfattning på förhand att ta en positiv riktning. Det är lätt att tänka sig att inkludering i skolans klassrum är något gynnsamt och positivt för alla elever. Denna uppfattning ligger till grund för idén och syftet till vårt arbete där vi vill undersöka vad forskning och empiri säger om lärares syn på arbete med inkludering som en del av samhällskunskapens kärninnehåll demokrati och delaktighet, samt vilka konsekvenser lärarnas arbetssätt kan ge för skolans demokratiuppdrag. Vi vill undersöka om inkludering verkligen alltid är positivt och till gagn för alla elever. Får lärarens eventuella arbete med inkludering i klassrummet eleverna att känna sig sedda och inkluderande, eller kan det i stället bidra till en annan typ av exkludering? För att undersöka detta kommer vi använda oss av semistrukturerade intervjuer av lärare. Vi vill se lärarnas syn på begreppet inkludering, hur de väljer att arbeta med det och deras syfte med det. Att undersöka inkluderingsarbetet från ett lärarperspektiv är kopplat till den erfarenhet av tidigare forskning som vi har tagit del av som främst har ett elevperspektiv.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Ingemar Ottosson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Demokrati
  • inkludering
  • elevinflytande
  • delaktighet
  • samhällskunskap

Citera det här

'