Inkludering eller exkludering
: En studie om aktörer med funktionshinders situation i det svenska sociala landskapet.

 • Anneli Johansson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Studiens syfte innebar att undersöka situationen för människor med normalbegåvning och funktionshinder i dagens svenska samhälle samt att studera diskrepansen mellan aktörer med synliga funktionshinder och aktörer med osynliga funktionshinder. Detta på arenorna: Arbete/studier/daglig verksamhet, fritidsverksamhet och på allmänna platser i samhället

  Studiens forskning utgår från en metodisk grund som bygger på Layders domänteori, hermeneutisk metod och inspiration av Grundad Teori. Tillvägagångssättet har varit en triangulering bestående av samhällsvetenskapliga teorier, en kvalitativ intervjuundersökning och en kvantitativ enkätundersökning.

  Resultatet av studien visar på aspekter både av inkludering och av exkludering för människor med funktionshinder. Det konstateras att det existerar stora hinder för aktörer med funktionshinder på studiens arenor. Dessa hinder visar sig vara mest frekventa på arenan arbete/studier/daglig verksamhet. Det framkommer att diskrepansen mellan människor med synliga funktionshinder och människor med osynliga funktionshinder visade sig störst på arenan fritid och stor angående om hur utanförskapet ser ut/upplevs på studiens samtliga tre arenor.

  Aspekten tillgänglighet tas upp som en avgörande fråga för innanförskap på de tre arenorna. För aktörer med synliga funktionshinder är det i första hand aspekter runt den fysiska miljön och för aktörer med osynliga funktionshinder är det förhållanden i den sociala och den perceptionella sfären som verkar avgörande för ett innanförskap eller ett utanförskap.

  Trots regler och lagar från FN och Sveriges riksdag, så visar studiens resultat på situationer av utanförskap för människor med funktionshinder i dagens Sverige. För att möjliggöra en strävan till ett fullständigt innanförskap för människor med funktionshinder konstateras det att förändringar i samhället är nödvändiga. Studien tar upp att dessa tankegångar kan vara; en utspridd mer tolerant syn i samhället och att den positiva energi både aktörer med och aktörer utan funktionshinder, äger behövs i samma gemenskap.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '