Inkludering i förskolan
: en kvalitativ undersökning om hur förskollärare inkluderar barn i arbetet med högtider och traditioner

 • Cecilia Daleke
 • Sarah Hellberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Undersökningen vill ta reda på huruvida de utvalda förskolorna undervisar i högtider och traditioner. Det ges en inblick i vilken utsträckning barnen inkluderas i undervisningen samt vilka svenska och utländska högtider och traditioner som får ta plats på förskolan. Undersökningen har använt sig av en kvalitativ metod och insamlat material har skett via ett digitalt frågeformulär, där sju förskollärare har medverkat. Tidigare forskning visar att högtider och traditioner blir olika behandlade beroende på vilken historia som ligger bakom, vilket gör att de som berör religion känns svårare att arbeta. I resultatet ger respondenterna sina åsikter samt uppger vilka svårigheter som de anser finns gällande inkludering när det kommer till högtider och traditioner. Respondenterna är eniga om att både svenska och utländska högtider och traditioner bör finnas med i undervisningen men trots detta problematiserar respondenterna vilka högtider och traditioner som ska uppmärksammas eftersom läroplanen inte ger några svar.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareTina Kullenberg (Handledare) & Ingemar Ottosson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nyckelord

 • Högtider
 • Traditioner
 • Interkulturalitet
 • Samspel
 • Förskola
 • Inkludering

Citera det här

'