Inkludering och delaktighet för elever med funktionsvariationer – hur talar lärare om det?
: En intervjustudie

 • Hilda Carlander
 • Hanna Sjöstrand

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Sammanfattningsvis behandlar studien lärare i fritidshems talan kring begreppen inkludering och delaktighet i relation till elever med funktionsvariation. Hur de anpassar undervisningen och sitt arbetssätt samt hur de talar om själva begreppet funktionsvariation. Dessa resonemang redogörs i resultat samt i diskussion, där intervjudeltagarnas svar ställs i relation till tidigare forskning, aktuella styrdokument samt vidare forskningsområden. Intervjudeltagarna har talat om begreppet funktionsvariaton på ett sätt som är synonymt med begreppen funktionshinder samt funktionsnedsättningar. Förtydligande och motivering följer i centrala begrepp, resultat samt diskussion. Studien har socialkonstruktivismen som teoretisk utgångspunkt, vilket innebär att resultatet analyseras utifrån detta teoretiska perspektiv. Valet av socialkonstruktivismen togs utifrån syftet, hur lärare talar om inkludering och delaktighet i relation till elever med funktionsvariation. En stor del av socialkonstruktivismen grundar sig i talet samt hur det utspelar sig i sociala sammanhang. Socialkonstruktivismen kopplas även till studiens forskningsfrågor: hur talar lärare om arbetssättet för inkludering och delaktighet för elever med funktionsvariation? och Hur talar lärare om begreppet funktionsvariation? Detta redogörs tydligare i forskningsgenomgången samt i analysen av resultatet från den insamlade empirin.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePatrik Ehrlow (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Inkludering
 • delaktighet
 • lärare i fritidshem
 • exkludering
 • funktionsvariation
 • elev
 • socialkonstruktivism

Citera det här

'