Inomhusmiljöns betydelse för barns lärande i leken
: A study of indoor environment at preschool

 • Jessica Malmgren
 • Cecilia Petersson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syfte med studien är att utforska hur pedagoger ser på inomhusmiljöns betydelse för barns lärande i leken.

  Det vi vill ta reda på är hur pedagogerna anser att en miljö bör inredas för att på bästa sätt uppnå barns lärande i leken.

  Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod, där vi utgår från det sociokulturella perspektivet.

  Metod var att intervjua åtta pedagoger på två olika förskolor i två olika kommuner, respondenterna är både förskollärare och barnskötare. Frågeställningarna som vi använder oss av i vår studie är:

  Hur anser pedagoger att inomhusmiljön skall utformas för att på bästa sätt utveckla barns lärande i leken?

  Hur utformar pedagogerna miljön på förskolan så att det främjar barnens lek?

  Resultatet som framgår av vår studie visar på att pedagogerna menar att det är barnens behov och intressen som styr utformningen av inomhusmiljön på förskolan. Det är pedagogerna som tillsammans med barnen som ska anpassa miljön efter de barn som befinner sig där just nu. Det är alla pedagogers ambition att observera barnen så att de kan inreda och utforma miljön så att det blir stimulans för alla barnen.

  I texten använder vi begreppet pedagog, vilket kan syfta både till barnskötare och förskollärare.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Christel Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • förskola
  • lek
  • lärande
  • miljö
  • pedagog

  Citera det här

  '