”Instagramvänligt vet väl alla vad det är?”
: en kvalitativ studie om unga kvinnors förändrade uppväxtvillkor genom sociala medier ur ett folkhälsoperspektiv.

 • Louise Nilsson
 • Evelina Eriksson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien byggde på associationen mellan att de som främst använde sociala medier, målgruppen unga kvinnor i åldrarna 16 till 25 år, även var den samhällsgrupp som dominerade i psykisk ohälsa. Forskning kring varför målgruppen lider av psykisk ohälsa mer än andra samhällsgrupper är bristande. Det är samtidigt känt att ungas uppväxtmiljö spelar en betydande roll för deras psykiska hälsa. Sociala medier inkluderas inte som en sådan miljö, trots att unga kvinnor idag spenderar minst 3 timmar där dagligen. Detta motiverade studiens syfte, att undersöka unga kvinnors upplevelser kring sociala medier som uppväxtmiljö i relation till sin identitet och hälsa. Kvalitativ metod möjliggjorde insamling av material genom semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper. Studiens resultat fann att unga kvinnor upplever sociala medier som en miljö lika verklighetstrogen som andra fysiskt anknutna uppväxtmiljöer. Studiens resultat redogör även för upplevelser av psykisk ohälsa i samband med sociala medier, men att en hög självkänsla fungerar som en skyddande faktor. Konklusionen redogör för om det finns bestämningsfaktorer för hälsa på sociala medier, bör dessa kunna betraktas som påverkbara förutsatt att de upptäcks och dokumenteras. Därför föreslås framtida hälsoarbete med fokus på säker navigering för unga på sociala medier. Konklusionen påvisar vikten av att folkhälsovetenskapens forskning fortgår i linje med den rådande samhällsutvecklingen som i studien förstås som digitaliserad, detta för att inte missa värdefull kunskap kring vad som leder eller avbryter kurs mot psykisk ohälsa.

Tilldelningsdatum2018-juli-04
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Nilsson (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • digitaliserade uppväxtvillkor
 • folkhälsa
 • identitetsskapande
 • normer
 • psykisk ohälsa
 • sociala medier
 • unga kvinnor
 • utseendekultur

Citera det här

'