“...inte har vi tid att faktiskt sitta här och prata om elever som faktiskt når målen och lite till…”
: En kvalitativ intervjustudie om pedagogers bemötande och arbete med särskilt begåvade elever

 • Madeleine Löfstedt
 • Emmy Westerberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka vilka begränsningar och framgångsfaktorer pedagoger, i detta fall legitimerade lågstadielärare, specialpedagoger och rektorer, upplever i bemötandet och arbetet med särskilt begåvade elever. Vidare är syftet att belysa om pedagogerna upplever att de stöter på elever med särskild begåvning i svenskämnet och vad de i sådana fall uppfattar karakteriserar dessa elever. Studien har ett fenomenografiskt förhållningssätt där deltagarnas egna upplevelser ligger i fokus. Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades genom en tematisk analys (Bryman, 2018). Resultatet visar att samtliga pedagoger som deltagit i studien saknar kunskap om fenomenet särskild begåvning från sina respektive yrkesutbildningar. Brist på kunskap och negativa attityder har visat sig vara de faktorer som samtliga pedagoger anser begränsar dem i mötet och arbetet med särskilt begåvade elever. De framgångsfaktorer som samtliga pedagoger upplever möjliggör bemötandet och arbetet med särskilt begåvade elever är att bedriva differentierad undervisning som möter elevgruppens behov men även stöttning i verksamheten för såväl särskilt begåvade elever som pedagoger. Nio av elva pedagoger upplever att de har stött på elever med särskild begåvning i svenskämnet och att dessa elever främst utmärker sig verbalt genom deras förmåga att resonera och diskutera, skriftligt genom djup och omfång i deras texter men även genom deras läsförmåga som ligger över åldersadekvat nivå.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSimone Löhndorf (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • särskild begåvning
 • svenskämnet
 • rektor
 • specialpedagog
 • lågstadielärare
 • framgångsfaktorer
 • begränsningar
 • karaktärsdrag

Citera det här

'