Integrationsprocessen i Kristianstads kommun

 • Leonora Sadriu
 • Aurora Aliu
 • Adelina Stagova

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sverige är ett mångkulturellt land som präglas av många etniciteter, kulturer, språk och religioner. Detta leder till att integration berör hela samhället och inte bara nyinflyttade invandrare och det innebär att även majoritetsbefolkningen måste integreras i det nya mångkulturella samhället. Vi ser att enda möjligheten att integreras i det nya samhället är att lära sig språket.

  Vårt syfte med uppsatsen är att försöka belysa invandrares möjligheter/svårigheter till att bli integrerade i det svenska samhället. För att kunna ge en bild av detta valde vi att utgå ifrån Giddens teori om tre olika modeller till integration och symbolisk interaktionism. Det empiriska underlaget för vår uppsats utgörs av semistrukturerade intervjuer med integrationskontoret, SFI-utbildningen, arbetsförmedlingen och enskilda personer.

  Syftet har vi försökt nå genom att besvara följande frågeställning:

  1. Vilka resurser har Kristianstads kommun att erbjuda invandrarna för att bli integrerade i det svenska samhället?

  2. Hur uppfattas integrationsprocessen i Kristianstad av invandrare och kommunala handläggare?

  Anledningen till att vi har valt att skriva om invandrare och integration är att vi själva är invandrare och har erfarenheter av integrationsprocessen. Av våra egna erfarenheter vet vi hur svårt det är att skapa ett värdigt liv i det nya landet och att bli en del av det svenska samhället.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '