Integrationsprocessen och invandrare
: Intervjuundersökning med sex invandrarkvinnor

 • Magdalena Adrian

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod. Data har samlats in genom intervjuer som har behandlat integrationsprocessen utifrån invandrare perspektiv. I dessa intervjuer har jag använt mig av en intervjuguide. Jag valde ut sex kvinnor med invandrar bakgrund som vistats i Sverige från fyra till närmare tjugo år. Syftet var att ge en inblick i integrationsprocessen utifrån invandrarens perspektiv där bemötande från samhällets sida, språkkompetens och socialt nätverk ingår. De teoretiska utgångspunkterna utgick ifrån social integration. Vidare fortsatte jag med symbolisk interaktionism där fokus läggs på språk och mening. Jag fokuserade också på social kategorisering, socialisation och Erikssons identitetsteori. Mitt resultat visade att deltagande och tillhörighet till olika grupper i samhället bidrar till att individer upplever sig som delaktiga och genom det integrerade i det svenska samhället. I detta fall där socialt nätverk består av både landsmän och svenskarna kan det ha positiv inverkan på socialisationsprocessen i Sverige. När det gäller bemötande visade resultatet att svenskarna bemöter invandrare olika beroende på situationen. Det framkom även att bra kunskaper i svenska är avgörande för en lyckad integration.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Nilsson-Motevasel (Handledare)

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • invandrare
  • integration

  Citera det här

  '