Intensivundervisning i matematik inom taluppfattning
: en studie av dess effekter fem månader efter avslutad intervention

 • Jill Camper
 • Helen Karlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien var att undersöka om det finns långvariga effekter av intensivundervisning i matematik när det gäller elevernas kunskaper, deras tilltro till sin egen förmåga samt deras inställning till ämnet matematik. Bakgrunden är att matematik är det ämne som flest elever har betyget F i när de lämnar grundskolan. I denna studie ingår fyra elever, två från åk 2 och två från åk 9, från två olika skolor, vilka alla hade identifierats i behov av explicit insats i matematik. Inledningsvis gjordes noggranna kartläggningar för att synliggöra vilka kunskaper och feluppfattningar eleverna hade samt vad feluppfattningarna grundade sig i. Därefter planerades och genomfördes intensivundervisningen under 10 veckor med 3-4 tillfällen per vecka. Fokus för intensivundervisningen var taluppfattning för eleverna i årskurs 2 och tal i bråkform för eleverna i årskurs 9, samt att eleverna skulle uppleva att matematik är ett hanterbart och meningsfullt ämne. Datainsamlingen utgick ifrån intensivundervisningen med kunskapstester inledningsvis, direkt efter interventionen samt fem månader efter interventionen därtill semistrukturerade kvalitativa intervjuer innan intensivundervisningen och fem månader efter avslutad intervention. Studiens teoretiska ramverk är KASAM där tre centrala begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är i fokus. Resultatet visade att intensivundervisning i matematik gav positiva effekter på elevernas kunskaper (begriplighet), tilltro till den egna förmågan (hanterbarhet) samt deras inställning till matematik (meningsfullhet), vilka även bestod fem månader efter avslutad intensivundervisning. Det framkom också att genom intensivundervisningen och de positiva effekter den hade, fick eleverna också en större tilltro till sin egen förmåga när det gäller matematiken men även skolarbete generellt, och upplevde skolan mer hanterbar och meningsfull. Därmed anser vi att intensivundervisning är en fruktbar intervention för elever i matematiksvårigheter.

Tilldelningsdatum2020-apr.-01
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Segerby (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • intensivundervisning
 • intervention
 • långvariga effekter
 • matematik
 • matematiksvårigheter
 • rti
 • specialpedagogik

Citera det här

'