Internetbaserade företags frivilliga redovisning
: en kvantitativ studie som förklarar vilka företagsegenskaper som påverkar frivillig information i årsredovisningen.

 • Nils Thernfrid
 • Filip Wargéus

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  De senaste åren har mängden frivilligt redovisad information i företags årsredovisningar ökat. Tidigare forskning som har fokuserat på traditionella företag har visat att olika företagsegenskaper kan påverka mängden frivilligt redovisad information. Med internets framfart har det vuxit fram en ny typ av företag som använder internet som sin primära försäljningskanal. Internet skapar en anonymitet för dessa företag vilket gör att de skiljer sig från traditionella företag. Ingen tidigare forskning har studerat vilka företagsegenskaper som påverkar mängden frivilligt redovisad information för internetbaserade företag. Med intentionen att fylla de ovan nämnda forskningsgapet är syftet med denna uppsats att förklara vilka företagsspecifika egenskaper hos internetbaserade företag som påverkar mängden frivilligt redovisad information i årsredovisningen. Studien har en deduktiv ansats och är genomförd med en kvantitativ metod. Utifrån tidigare forskning och teorier skapades hypoteser. Varje hypotes bygger på en företagsegenskap och genom statistiska analyser undersöktes hur respektive företagsegenskap påverkar mängden frivilligt redovisad information. Studiens resultat visar att företagsstorlek, företagsålder och bolagsstrategin prospektör signifikant positivt påverkar mängden frivilligt redovisad information för internetbaserade företag. Därmed har studien stöd i agentteorin och legitimitetsteorin som användes i framtagandet av hypoteserna. Att studien genomfördes på internetbaserade företag och inte traditionella företag misstänker vi kan vara en förklarande anledning till att studiens resultat avviker något från tidigare forskningar. Att studien genomfördes på ett urval med icke-börsnoterade företag tror vi även kan vara en av anledningarna till denna avvikelse. Därför vore en framtida forskning kring mängden frivilligt redovisad information för börsnoterade internetbaserade företag intressant.

   

   

  Nyckelord: frivillig redovisning, internetbaserade företag, företagsegenskaper, bolagsstrategi

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDaniela Argento (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • frivillig redovisning
  • internetbaserade företag
  • företagsegenskaper
  • bolagsstrategi

  Citera det här

  '