Internrevisionens roll
: En studie om hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision

 • Joel Berg
 • Julia Bremberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Internrevisionen påverkar interna och externa intressenter till företaget. Två intressenter som bland annat påverkas är företagsledningen och externrevisionen. För att internrevisionen ska ge önskad effekt är det viktigt att den håller sig objektiv gentemot företaget. Därför är det viktigt att internrevisionen inte påverkas av företagsledningens mål och incitament. Internrevision av hög kvalité kan bidra till externrevisionen, eftersom externrevisionen kan använda sig av internrevisionens arbete vid granskningen av företaget. Detta väcker vårt intresse för att utforska hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision, samt vad internrevisionens roll är i företaget.

  Syftet med studien är att utifrån internrevisionens och företagsledningens perspektiv utforska hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision. Genom att studera hur de samverkar kan en förståelse för internrevisionens roll i företaget skapas.

  Studien har en deduktiv ansats med inslag av induktion. Med utgångspunkt från tidigare forskning kring internrevisionens roll, samt intressent- och agentteorin, har olika faktorer som påverkar internrevisionens samverkan med företagsledningen och externrevision identifierats. För att skapa förståelse kring faktorerna utförs en kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsatsen av studien är att internrevisorn och företagsledningen arbetar nära varandra och kommunicerar kontinuerligt. De strävar efter att arbeta mot samma mål för att tillsammans förbättra företagets verksamhet. Internrevisionens samverkan med externrevisionen visar att de har mest kontakt när den externa revisionen utförs, men att externrevisionen använder sig av internrevisionens arbete. Slutsatsen visar också att internrevisionens roll innebär att hålla företaget inom ramarna för interna och juridiska krav, samt att internrevisionen bidrar till en effektiv verksamhet.

  Tilldelningsdatum2017-sep.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJennifer Emsfors (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • internrevision
  • roll
  • samverkan
  • företagsledning
  • externrevision

  Citera det här

  '