Intervjustilens inverkan på brottsoffers och misstänktas återgivning av brottshändelsen

 • Mats Lassén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studier har visat att så väl goda kunskaper i intervjuteknik som intervjuledarens attityd påverkar utfallet av intervjun. De har också visat på att samförstånd är av stor betydelse för en lyckad intervju. Denna uppsats syftar till att under-söka skillnader i lämnad information vid dominant respek-tive humanitär intervjustil. I studien har 30 bandade inter-vjuer med misstänkta gärningsmän och brottsoffer obser-verats. Polisens frågor har kategoriserats som antingen dominanta eller humanitära. Brottsoffrens och misstänkta gärningsmännens svar har kategoriserats som känneteck-nande av antingen ångest eller respekt/samarbete. Studien visade inte på någon signifikant skillnad i mängden infor-mation vid intervjuer med olika grader av humanitet. Stu-dien visade inte heller någon skillnad i informationsmängd vid intervjuer med olika grader av dominans. Intervjuer som karaktäriserades av respekt och samarbete ökade dock mängden information.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '