Invandrarföretagares användning av bootstrapping
: en kvalitativ studie om invandrarföretagares användning av bootstrapping beroende på företagets livscykel och företagarens egenskaper

 • Krenare Braha
 • Azra Karupovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Både entreprenörskap och invandring har ökat kraftigt i Sverige, såväl som globalt. Idag finns det över en miljon bolag i Sverige där enmansföretag (74,8%) och mikroföretag (21,7%) utgör den största delen. Detta ger en klar syn över att det svenska näringslivet domineras främst av mindre företag. Bakom många av dessa mindre företag står individer med utländsk bakgrund. Under 2010 talades det om att var sjunde företag som startas i Sverige, drivs av en individ med rötter från en annan del av världen.En av de viktigaste drivkrafterna för ett lands ekonomiska tillväxt är företag, vilket är en stor anledning till att fokus ligger på hur dessa väljer att finansiera sin verksamhet. Problemet för många invandrarföretagare är svårigheten med att erhålla extern finansiering under företagets livscykel, vilket leder till att alternativa finansieringsmetoder används som bootstrapping. Bootstrapping betyder att ”ta sig själv i kragen” samt att se till att bli ”självförsörjande”. Forskare menar på att företagarens egenskaper också spelar en väsentlig roll vid val av finansiering.Syftet med denna uppsats är att utforska huruvida invandrarföretagarens användning av bootstrapping påverkas av företagarens egenskaper och företagets livscykel. En hermeneutisk forskningsfilosofi har använts tillsammans med en deduktiv ansats och en kvalitativ metod. Detta för att skapa en djupare förståelse för ett okänt område. Den kvalitativa undersökningen har genomförts med hjälp av åtta respondenter för att ge svar på studiens problemformulering och syfte.Uppsatsen indikerar på att invandrarföretagare främst använder sig av ägarfinansierad under introduktions- samt tillväxtfasen. Studien påvisar att fördröjande bootstrapping även är en vanlig metod som invandrarföretagare använder sig utav under tillväxtfasen. En annan metod som också är användbar men inte i lika stor utsträckning är relationsorienterad bootstrapping. De mest påverkande egenskaperna vid användning av bootstrapping är företagarens kontrollbehov över verksamheten samt riskbenägenhet mot externa finansiärer.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZahida Sarwary (Handledare), Timurs Umans (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • invandrarföretagare
  • bootstrapping
  • företagets livscykel
  • företagarens egenskaper

  Citera det här

  '