Invasiva växtarter och främmande vedartade trädgårdsväxter på nedlagda deponiområden i Sölvesborgs kommun, Blekinge län

  • Lillemor Ekblom

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Invasiva växtarter, trädgårdsväxter och deponier har alla en kulturell koppling och deras förekomster möts ofta förr eller senare. Syften med denna studie var att göra växtinventering på nedlagda deponiområden och se om det finns ett samband mellan deponiinnehåll och förekomsten av dessa växter.
Enligt Naturvårdsverket (2021a) hör de invasiva arterna till två klassifikationer; de som omfattas av regler som förbjuder import, odling och försäljning och de som inte omfattas av regler men som man uppmanas att förhindra spridning av inom och utanför ägogränserna.
Metodologiskt består studien av skrivbordsstudier och fältarbete. Av 27 nedlagda deponier i Sölvesborgs kommun valdes efter kartgranskning 6 ut för digitalisering och fältinventering. Kriteriet var att deponiområdena var aktiva under 1960, det årtal Lantmäteriets historiska ortofoton togs över kommunen. Digitaliseringen gjordes för att avgränsa undersökningsområdena på de 6 deponierna, för att sedan göra växtinventering av utvalda invasiva växtarter och vedartade trädgårdsväxter.
På fem av de sex utvalda deponierna förekom följande invasiva arter: jätteloka Heracleum mantegazzianum, kanadensiskt gullris Solidago canadensis, parkslide Reynoutria japonica och vresros Rosa rugosa, med en uppskattat total area på 1500 m². De vedartade trädgårdsväxter som ingick i studien förekom med en uppskattat total area på 3500 m². Deponiernas vanligaste förekommande deponiinnehåll är hushållsavfall.
Den starka närvaron av den invasiva arten jätteloka som finns på en deponi behöver snarast åtgärdas, men även de andra arternas närvaro på kommunens nedlagda deponier bör ingå i en framtida åtgärdsplan. De vedartade trädgårdsväxternas närvaro på deponierna är så stor att de hotar att påverka det lokala ekosystemet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJohan Elmberg (Handledare) & Joachim Regnéll (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan geovetenskap och miljövetenskap (10599

Nyckelord

  • Invasiva arter
  • Trädgårdsväxter
  • Nedlagda deponier
  • Växtinventering
  • Ekologi

Citera det här

'