Ipad - en möjlighet för träningsskolan
: en kvalitativ undersökning av elevers utveckling av kommunikation och delaktighet i träningsskolan med hjälp av iPad.

 • Lena Eliasson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att kartlägga på vilket sätt digitala lärverktyg har betydelse för elevs utveckling av färdigheter inom området kommunikation och delaktighet i träningsskolan.

  Det sociokulturella perspektivet har använts som teoretisk ram för att undersöka elevers kommunikation och delaktighet i mötet med artefakten iPad.

  Undersökningen ger en översikt kring tidigare forskning av kommunikation och delaktighet. Genom en tillbakablick på specialpedagogiken beskrivs hur arbetet med elever i träningsskolan har svängt genom tiderna. Styrdokument och begrepp beskrivs och förklaras, betydelsen av skolutvecklingssatsningar presenteras. Den pedagogiska utmaningen att möta alla elever belyses, med fokus på speciallärarens roll i träningsskolan.

  Undersökningen är kvalitativ med inspiration av aktionsforskning och etnografisk ansats. Med hjälp av videobservationer ville jag se var svårigheter och begränsningar ligger för elever i träningsskolan vad gäller kommunikation. Jag ville också se på vilket sätt elevens delaktighet och kommunikationsförmåga ökar genom iPad.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att iPad är en artefakt som på ett lustfyllt sätt stärker elevens kommunikativa och språkliga utveckling, ökar motivation, nyfikenhet, samarbete och samspel. Ipad ger förståelse och fördjupat lärande genom visualisering och ger eleven möjlighet att genomföra elevstyrt utvecklingssamtal. Eleven visar hög delaktighet i skolan utifrån de sex aspekter som observerats. Det framkommer tydligt att pedagogens närvaro har stor betydelse för hur kommunikation och delaktighet utvecklas.

  Undersökningen visar att med en genomtänkt syn på lärande, en förståelse för uppdraget kan iPad öppna möjligheter för elev i träningsskolan att nå ökad måluppfyllelse, men det är pedagogen som måste utnyttja möjligheterna i sin planering av undervisningen. Inget av detta sker automatiskt genom att dela ut iPads till alla. Det handlar om vårt sätt att tänka kring vårt uppdrag och det handlar om synen på vad kvalitet i undervisningen består av.

  Uppsatsen kan bidra till att skapa en ökad medvetenhet kring digitala lärverktyg och dess betydelse för elevers utveckling av färdigheter inom området kommunikation och delaktighet, i träningsskolan.

  Tilldelningsdatum2014-nov.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • digitala lärverktyg
  • elevstyrt utvecklingssamtal
  • ipad
  • kommunikation
  • speciallärare
  • träningsskola.

  Citera det här

  '