Islamiskt bankväsende
: en jämförelsestudie mellan islamiska och konventionella bankers styrningsfilosofi; utifrån det balanserade styrkortet

 • Niklas Golubovic
 • Rami Al-Mudafar

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Islamisk bankverksamhet ökade i popularitet under ekonomikrisen 2008 och har sedan dess etablerat sig på den västerländska bankmarknaden. I Sverige har framfarten inte varit lika framstående, enligt en del då det saknas omfattande kunskap inom området för en eventuell lansering.Uppsatsen ämnar därför belysa ett område inom islamiskt bankväsende som det till dags dato inte finns något skrivet om. Hur styrs islamiska banker och om/hur skiljer sig styrningsfilosofin i jämförelse med de konventionella bankerna i Sverige? För att utföra studien valde vi att inrikta oss på det balanserade styrkortet för att belysa eventuella divergenser i styrningen. Detta då modellen belyser styrningen på ett flerdimensionellt plan; vilket även var av intresse för oss för att få en helhetsbild av styrningen. En del forskning menar på generella styrkort kan tillämpas på hela branscher, med gemensamma nämnare som härskar, oavsett företaget orientering. Emellertid finns det även en annan sida av myntet; forskning som påvisar att styrkort inte bara kan skilja sig mycket mellan olika företag i samma bransch, men även på olika divisioner i samma företag. Det finns således blandade resultat kring det balanserade styrkortets användning och implementering. För att utföra studien valde vi att intervjua tre personer på Swedbank, respektive tre personer på Dubai Islamic Bank. Med stora kulturella skillnader och distinktaklyftor i bankernas ideologier, ville vi välja två banker som var relativt lika varandra för en rättvis jämförelse. För att ytterligare definiera ”lika”, valde vi bankerna som hade störst kundbas i respektive land. Trots det relativt begränsade urvalet är det tänkt att de utvalda bankerna ska symbolisera islamiska respektive konventionella bankernas styrningsfilosofier. I analysen framgick häpnadsväckande likheter, men likaså stora skiljaktigheter. Ett gjutet generellt styrkort blir enligt slutsatsen därför svårt att tillämpa. Emellertid visar studien på att styrningen, framförallt beträffande kund –och utvecklingsperspektivet, i praktiken kan användas på ungefär samma sätt i båda bankerna.

  Tilldelningsdatum2014-nov.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Igelström (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '