”It takes a piece of you”
: En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av våld från patienter och besökare på akutmottagning

 • Alice Dursjö
 • Nellie Cervin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Fysiskt och psykiskt våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar är ett internationellt och ett nationellt problem. De vanligaste våldsutövarna är patienter och besökare. Våld i hälso- och sjukvården ökar, samtidigt som problemet är underrapporterat. Sjuksköterskors huvudansvar är omvårdnad i vilket personcentrerad vård och patientsäkerhet är centrala. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för våld från patienter och besökare på akutmottagning. Metod: En allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats som baseras på 14 vetenskapliga artiklar. Sökningar utfördes i databaserna Cinahl Complete, PubMed samt PsycINFO. Artiklar granskades med hjälp av Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier och analyserades efter Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet utmynnade i fyra huvudkategorier och åtta subkategorier vilka speglar sjuksköterskors erfarenheter av att bli utsatta för våld. Erfarenheterna innefattar våldets natur, oundvikliga fenomen, våldets konsekvenser samt hantering av våld. Diskussion: Shentons trovärdighetsbegrepp tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet användes för att diskutera kvaliteten i litteraturöversikten. Fynden Skadad profession och bristande omvårdnad, Lidande utanför professionen och Det nya normala diskuterades utifrån Halldórsdóttírs omvårdnadsteori, McCormack och McCances ramverk för personcentrering, sjuksköterskans etiska kod, samhällsperspektiv samt globala mål för hållbar utveckling.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGunilla Andrén-Sandberg (Handledare) & Erik Piculell (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Akutmottagning
 • Besökare
 • Erfarenhet
 • Patient
 • Sjuksköterska
 • Våld

Citera det här

'