“It takes two to tango.”
: En kvalitativ studie om förväntningarna på controllerns yrkesroll i en tillitsbaserad organisation

 • Josefine Blohmé
 • Rebecca Lindroth

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Under flera decennier har New Public Management präglat styrningen inom den
offentliga sektorn. Styrmodellen har varit starkt kritiserad och i regeringens
budgetproposition för år 2023 förespråkas i stället en tillitsbaserad ledning och
styrning. Tidigare forskning har påvisat att controllerns yrkesroll såväl utvecklades
som antog nya definitioner vid reformen New Public Management. Det blev således
av intresse att studera hur yrkesrollen kan komma att utvecklas under tillitsbaserad
styrning och ledning. Med utgångspunkt i att styrsättet är tidigt i
implementeringsprocessen syftar denna studie till att skapa förståelse för vilka
förväntningar det finns på controllerns yrkesroll i en tillitsbaserad organisation
inom offentlig sektor.
Studien har antagit ett abduktiv förhållningssätt och undersöker kvalitativt vilka
förväntningar som åläggs en controller genom sju semistrukturerade intervjuer med
Louise Bringselius och sex kommuner. Undersökningens teoretiska referensram
baserades främst på vetenskapliga artiklar, litteratur samt statens offentliga
utredningar.

Resultatet av studien påvisar att förväntningarna som åläggs controllern i en
tillitsbaserad organisation introduceras genom en ny roll som medlare. Rollen
förväntas inta ett helhetsperspektiv som grundas i en helhetssyn inom
organisationen och som innefattar ett utvidgat handlingsutrymme, bredare
samverkan och utökade kunskaper och färdigheter. Detta påverkar variationen av
arbetsuppgifter. Studien har bidragit med ny kunskap avseende controllerns
yrkesroll i en tillitsbaserad organisation då rollen förväntas inta en ny definition.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGert Paulsson (Handledare), Elin Smith (Handledare), Jennifer Emsfors (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomisk historia (50203)

Nyckelord

 • Controller
 • Tillitsbaserad styrning & ledning
 • Förväntningar
 • Offentlig sektor
 • New Public Management

Citera det här

'